ข้อตกลงในการใช้งาน

 • ข้อกำหนดเหล่านี้เปรียบเสมือนข้อตกลงในการใช้งาน
 • ทำไมคุณถึงควรทำความเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนใช้งาน? ข้อกำหนดเหล่านี้เปรียบเสมือนข้อตกลงในการใช้งานระหว่าง RLAX Solutions และผู้ใช้งาน การที่ผู้ใช้ใช้บริการและเข้าถึงเว็บไซต์ของ RLAX ถือว่า ผู้ใช้งานได้ตกลงยอมรับ “ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการ” และการตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ ในกรณีที่บริการต่างๆ ของบริษัท ได้เพิ่มกฏระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขในการใช้งานเพิ่มเติม บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด บันทึก และพิมพ์ ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้เพื่อใช้ในการอ้างอิง
 • ผู้ใช้งานจะต้องสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งานได้
  การที่ผู้ใช้ใช้บริการขากบริษัทฯ ถือว่า ผู้ใช้มีสิทธิตามกฎหมาย และสามารถปฏิบัติตาม “ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการ” ได้  ในกรณีที่ผู้ใช้งานยังไม่บรรลุนิติภาวะในสถานที่ที่อยู่อาศัย ผู้ใช้งานจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายในการยอมรับข้อตกลงและใช้บริการจากบริษัทฯ
 • ฉันสามารถทำอย่างไรได้บ้างหากไม่ต้องการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน? หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงและใช้บริการของบริษัทฯ ได้
 • วิธีการที่ใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้งาน เมื่อบริษัทฯ แจ้งหรือติดต่อผู้ใช้งานเกี่ยวกับบริการ บริษัทฯ อาจใช้วิธีการที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม เช่น โทรศัพท์ การส่งข้อความ อีเมล และ/หรือ ส่งจดหมายไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียน หรือที่อยู่ที่ผู้ใช้งานใช้ติดต่อกับทางบริษัทฯ

ข้อกำหนดในการยกเลิกการจองบริการ

 • เมื่อทำการจองบริการด้วยโปรโมชั่นใดๆ จะไม่สามารถทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในภายหลังได้
 • คุณสามารถทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองบริการได้อย่างช้าที่สุด 3 ชั่วโมงก่อนเวลารับบริการ และหากเกินเวลา 3 ชั่วโมงแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้
 • การยกเลิกการจองบริการจะเสียค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน 10% จากยอดการจองบริการ โดยคุณจะต้องแจ้งความประสงค์ในการยกเลิก ให้กับทีมงานของบริษัทฯ ล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเวลารับบริการ หากทางบริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งความประสงค์ในการยกเลิกบริการในเวลาที่กำหนด คุณจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • หากผู้ใช้งานไม่ปรากฏตัวตามตามสถานที่และวันเวลาที่ทำการจองบริการ การจองบริการจะถูกยกเลิก และผู้ใช้จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ